DMA


DMA Internet services
Amsterdamtel: 06 111 48419
e-mail: info@dma.nl

HomeOver DMADienstenSupportPolicy'sReferentiesLinksInfoContactWebMail

Policy's

Algemene voorwaarden
Abuse & Acceptable Use Policy
Password policy
Privacy verklaring


    

Abuse & Acceptable Use Policy

Door middel van dit document wil DMA computer services haar klanten en gebruikers wijzen op hun verantwoordelijkheden wanneer zij van de internetfaciliteiten van DMA computer services gebruik maken.
Wanneer bepalingen uit deze Abuse & Acceptable Use Policy worden overtreden, kan DMA computer services die maatregelen treffen, omschreven in de Abuse Policy om overtreding danwel voortduring daarvan tegen te gaan.

Doel van deze Abuse & Acceptable Use Policy is onder meer:

 • de gebruikers van de internetfaciliteiten van DMA computer services en daaraan verbonden netwerken veilig en betrouwbaar Internetverkeer te bieden;
 • situaties te vermijden die kunnen leiden tot aansprakelijkheid;
 • bijdragen aan een positieve beeldvorming en goede reputatie van DMA computer services als een verantwoordelijke internetprovider ;
 • bijdragen aan de waarde van internetresources als een platform voor vrije meningsuiting;
 • het bevorderen van het verantwoordelijk gebruik van het internet en het ontmoedigen van praktijken die de bruikbaarheid en daarmee de waarde van het internet negatief beïnvloeden;
 • het beschermen van de privacy en (internet-)veiligheid van de individuele gebruikers van de diensten van DMA computer services.


Meld adressen:

 • - Melden van storingen: support@dma.nl
 • - Melden van abuse: abuse@dma.nl
 • - Bij vragen, opmerkingen: info@dma.nl


Algemene gedragsregels:

 

1. Uitgangspunt is dat gebruikers van het netwerk en de internetinfrastructuur van DMA computer services zich als goed en zorgvuldig internetgebruikers zullen gedragen en geen overlast zullen veroorzaken voor andere gebruikers en/of netwerken op het internet.

2. DMA computer services handelt conform de Nederlanse wetgeving.

3. De gebruiker van de diensten van DMA computer services is gehouden de redelijke instructies van DMA computer services ten aanzien van de geboden internetdiensten op te volgen.

4. Gebruikers zullen zich onthouden van het doen verzenden via of plaatsen op het internet van enig materiaal, in welke uitdrukkingsvorm ook, dat kan worden beschouwd als onwettig, obsceen, bedreigend, discriminerend, smadelijk danwel materiaal of uitingen die gedragingen aanmoedigen of uitlokken dat kunnen worden beschouwd als strafbaar feit of welk gedrag aanleiding kan geven voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of op enige andere wijze in strijd is met de Nederlandse wet of internationale regelgeving.

5. Ter bevordering van een goed en zorgvuldig internetgebruik zal het de gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services uitdrukkelijk verboden zijn virussen of andersoortige vormen van kwaadwillige programma's in het netwerk of internetinfrastructuur te introduceren. De gebruiker zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat een computervirus of ander kwaadwillig programma op het internet of in de netwerken of internetinfrastructuur van DMA computer services kan komen.

6. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services zal een zodanig gebruik maken van de diensten van DMA computer services dat daardoor de juiste werking van het netwerk en de internetinfrastructuur van DMA computer services niet wordt belemmerd of gehinderd, danwel dat daardoor andere gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services worden belemmerd of gehinderd.


Accounts en wachtwoorden:

7. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services zal de hem toegekende identificatiegegevens als wachtwoorden, loginnamen , user-id's etc. met de uiterste zorgvuldigheid bewaren en nimmer aan derden kenbaar maken. Dergelijke gegevens mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DMA computer services niet worden gedeeld met derden.

8. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder misbruik dat wordt gemaakt met behulp van zijn identificatiegegevens, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt.


Hacking /portscans:

9. De gebruiker van de systemen en infrastructuur van DMA computer services zal zich onthouden van iedere poging om, op welke wijze dan ook, ongeautoriseerd geautomatiseerde systemen van derden onbevoegd binnen te dringen, zich toegang te verschaffen tot gegevens die niet voor de gebruiker bestemd zijn, in te loggen op een server of account waartoe de gebruiker niet bevoegd is c.q. geen rechten heeft.

10. De gebruiker van de systemen en de internetinfrastructuur van DMA computer services zal zich onthouden van alle activiteiten, van welke aard en uitingsvorm ook, die gericht zijn op het testen van de beveiliging van de systemen en/of infrastructuur van DMA computer services en/of netwerken, servers en bestanden van derden op het internet.

11. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services zal zich onthouden van alle activiteiten die inbreuk kunnen maken op de diensten van DMA computer services ( DoS-attacks ). Hieronder wordt onder meer begrepen het genereren van een "overstroom/ flooding " van dataverkeer, opzettelijke pogingen om een dienst te overbelasten en pogingen om een dienst te laten "crashen".

12. Gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services zullen zich onthouden van het gebruik van programma's, scripts, commando's of boodschappen van welke inhoud ook, ontworpen om in te breken in het internetverkeer van derden. Dit verbod geldt niet voor statistische metingen op de eigen websites.

13. Portscans kunnen schadelijk zijn voor de internetomgeving. Portscans worden in de internetwereld als een agressieve handeling opgevat. Portscans kunnen derhalve afbreuk doen aan de goede reputatie van DMA computer services als internetprovider . Gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services zullen zich derhalve dienen te onthouden van portscans.


Spamming /ongewenste email :

14. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services zal zich onthouden van het zogenaamde " spammen ". Onder " spammen " wordt onder meer verstaan:

 • het verzenden van (commerciële) mail aan derden die hierom niet nadrukkelijk hebben verzocht; Hetzij via het netwerk van DMA computer services, hetzij ter promotie van een website die via het netwerk van DMA computer services met het Internet is verbonden.
 • berichten in meerdere nieuwsgroepen tegelijk (crosspost) en/of afzonderlijk ( multipost ) posten met daarin reclame of andere commerciële uitingen voor een domein en/of een emailadres en/of welke andere dienst dan ook, danwel aan individuele emailadressen te versturen;
 • derden ongevraagd abonneren op mailinglijsten.


Email :

15. Het is gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van DMA computer services niet toegestaan om:

 • email , al of niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden;
 • enig deel van de headerinformatie in een emailbericht te vervalsen;
 • tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van DMA computer services te koppelen. De mailserver behoort alleen binnenkomende email te accepteren die bestemd is voor eigen domeinen en alleen uitgaande email verzenden als die afkomstig is uit het eigen netwerk/ IP-reeks . De mailserver mag niet als tussenstation worden gebruikt ten behoeve van mail die niet voor de gebruiker zelf of op diens intranet aangesloten gebruikers bestemd is.


Wijziging:

16. DMA computer services behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen deze Acceptable Use Policy eenzijdig te wijzigen.